EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Lời hiệu triệu

Biển Đông dậy sóng

Nào ai cầm súng

Nào ai cầm gươm

Tất cả lên đường

Xông ra mặt trận

 

Bạn xa ngàn dặm

Hãy học giỏi vào

Thành tựu phải cao

Kinh doanh phải lãi

 

Bạn làm nghề báo

Chữ sắc hơn gươm

Xin hãy dẫn đường

Cho dân tới đích

 

Bà con cô bác

Xin hãy đồng lòng

Phàm là việc chung

Hận thù không có

Cùng là máu đỏ

Trong bọc Âu Cơ

Người biển, đứa bờ

Miếng cơm manh áo

 

Nhưng nay có bão

Hợp sức ra tay

Sẽ chặn đứng ngay

Mưu ma chước quỷ

Ngàn năm còn đó

Lịch sử ông cha

Càng thêm chói lòa

Hùng ca vệ quốc...

 

Nguyễn Kim Hệ

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz