EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Bài ba – Třetí lekce (Phần1)

(Bạn có biết, rằng chỉ cần học thuộc lòng độ 500 câu cửa miệng cùng với đôi chút hiểu biết về ngữ pháp, là bạn có thể nói để người Tréc hiểu không?- ks. Nguyễn Kim Phụng).

I. Obchody  - V obchodě

Jedeme do obchodu nakupovat. Dnes je v módě kupovat v supermarketu nebo hypermarketu a tak jdeme do supermarketu X. X je obchodní název jedné nadnárodní společnosti, která má v Česku desítky obchodů. Normálně tato společnost vybuduje celé obchodní centrum, nechá pro sebe část pro zřízení obchodu potraviny s dalšími nepotravinovými sortimenty a zbytek pronajímá dál jiným společnostem a osobám. Opravdu X nabízí mnoho zboží. Zde můžeme koupit maso a masné výrobky, pečivo např. rohlík, chléb, housku, mléko a mléčné výrobky, ovoce, např. Jablko, pomeranč, víno, meloun, hrušku, třešně a zeleniny např. Bílé a červené zelí, kedluben, cibuli, brambory, červené ředkvičky atd. Většina nabízených sortimentů je čerstvá a má odpovídající kvalitu. Ve vedlejším regálu jsou vystavěné nápoje. Nápoj se rozdělí na dva druhy - alkoholický a nealkoholický. U sortimentu alkoholického nápoje můžeme koupit třeba pivo, víno, tvrdý alkohol. U sortimentu nealkoholického nápoje můžeme koupit třeba vodu čistou nebo vodu s příchutí, zelené čaje, různé druhy džusů, limonád. Nealko nápoj může být s bublinkami, jemně perlivý nebo neperlivý.

 

Dialog v obchodě

 

Zákazník : Dobrý den! prosím vás, chci koupit hovězí maso.

 

Prodejce : jaké maso chcete, zadní nebo přední, s kostí nebo bez?

 

Zák. : já beru jedno kilo hovězí zadní a půl kila hovězí s kostí.a kolik to stojí?

 

Prod. : kilo zadní stojí 110 a kilo hovězího s kostí stojí 60. A ještě něco?

 

Zák. : dejte mi, prosím, ještě jednu slepici a deset deka šunku. A to bude všechno.

 

Prod. : všecko máte tady. Celkem to dělá 256 korun.

 

Zák. : chcete drobné?

 

Prod. : potřebuji to. Tak tady vám vracím 200 a děkuji za nákup.

 

Zák. : já vám také děkuji!

 

 

 * Từ vựng

 

Jedeme (i-e-đe-me) : chúng tôi (chúng ta) đi (bằng phương tiện cơ giới)

 

Obchod (ô-bơ-khốt đ) : cửa hàng (có cả nghĩa : thương vụ mua bán)

 

Nakupovat, kupovat, koupit (na-ku-pô-vát; ku-pô-vat; câu-pít) : mua (hàng)

 

Dnes (đơ-nét sơ) : hôm nay

 

v (fờ) : giới từ – ở trong, bên trong

 

móda (mốt-đa) : mốt

 

Supermarket, hypermarket – siêu thị, đại siêu thị

 

Obchodní název (ốb-khốtđ-nhii na-a-dép fơ) : tên hiệu (tên thương mại)

 

nadnárodní společnost (nátđ -naa-rốtđ -nhii spô-lách tr-nốt sơtờ) : công ty (hãng) đa quốc gia

 

obchodní centrum (ốb-khốtđ-nhii sen-tờ-rum) : trung tâm thương mại

 

Celé, celý, celá (tse -lee; tse-lii; tse-laa): (tính từ) tòan bộ, tòan phần, đủ hết, tất cả

 

zřízení (z-řii -zen -nhii) : thành lập, lập ra, đặt ra

 

potraviny (pốt-ra-vin-ny) : thực phẩm; obchod potraviny : cửa hàng thực phẩm

 

sortiment (so-rơ-ti-mentơ) : mặt hàng

 

Zbytek (zờ-bi-tếk) : phần còn lại

 

Pronajímat (pơ-rô-nai-ii-mát) : đg.t. : cho thuê

 

Osoba : người, cá nhân

 

Maso (ma-sô) : thịt ; masné výrobky (ma-sơ-nee vii -rốbờ -ki):sản phẩm từ thịt (chứa thịt)

 

pečivo (pe-tri-vô) : các loại bánh nướng; Chléb (khờ-lébờ) : bánh mỳ; Rohlík (rô-hờ-liik) : bánh rohlík; Houska (hâu-sờ-ka) : loại bánh mỳ nhỏ dẹt

 

mléko (mờ-lee-kô) : sữa; mléčné výrobky (mờ-lê-tr-nee vii -rốbờ -ki):sản phẩm từ sữa

 

Ovoce (ô-vốt-tse) : quả; Zelenina (Ze-len-nhin-na) : rau ; Květina (Kờ-viết-chin-na) : hoa

 

Jablko (i-a-bờ-lờ-kô) táo; pomeranč (pô-me-ran-tr) cam; víno (vii-nô) nho; meloun (mê-lâu-nơ) dưa hấu; hruška (hờ-ru-š-ka) lê; třešně (tờ-ře-š-nhe) anh đào; mandarinka (man-đa-rin-ka) quít.

 

Bílé (bí-lee): màu trắng; červené (tre-rờ-ven-nee) màu đỏ;

 

zelí(ze-lii) : cải bắp; kedluben (kéđ-lu-ben): su hào; cibule (tsi -bu-le) : hành; brambory (bờ-răm-bo ri) : khoai tây

 

čerstvá (tre-rờ-sờ-tờ-va) : tươi (tươi mới, mới toanh – ngược với nghĩa ôi thiu, hàng cũ)

 

Nápoj (naa-pôi) : đồ uống

 

alkoholický (a-lờ-kô-hô-lít-ts-ki) nápoj a nealkoholický nápoj : đồ uống chứa cồn và không chứa cồn

 

pivo (pi-vô) : bia; víno (vii-nô) : rượu vang; tvrdý alkohol (t-v-r-đii a-l-ko-hôlờ): rượu nặng

 

voda (vô-đa) : nước ; voda s příchutí (p-ří-khút-ti)– nước có cho thêm gia vị, hương liệu

 

čistá, čisté, čistý (trít-sờ-taa, tee, tii) : sạch

 

zelený čaj (ze-len-nii trai) : chè xanh; džus (đžusơ), limonáda (li-mô-nát đa) : nước ngọt

 

bublinka (bub-lin-ka) bong bóng nhỏ lăn tăn

 

perlivý (pe-ro-li-vii) : có ga ; neperlivý(không ga)

 

Voda s bublinkami, jemně perlivá nebo neperlivá- : nước có ga, có ít ga hoặc không có ga

 

Zákazník (zaa-ka-z-nhíc-k) : khách hàng

 

Prodejce (p-rô-đây-tse) : người bán hàng

 

hovězí maso (hô-via-zii ma sô) : thịt bò; zadní –( thịt) mông; přední : (thịt) vai; s kostí : (thịt) có xương; Vepřové máo (vépơ-řo-vee ma sô) : thịt lợn; Slepice (s-le-pít-tse) : gà già (gà mái đã đẻ nhiều lứa trứng bị thải loại và làm thịt); Kuře (ku-ře) : gà non, gà thịt.

 

Dobrý den! prosím vás...(đố-bờ-rii -đèn! P-rô-siim vaa-s) : chào một ngày tốt lành! ông(bà) làm ơn...

 

Kolik to stojí?(kô-lík-tô-s-tô-ii?) nó có giá bao nhiêu?

 

dejte mi, prosím...(đây-te-mi, p-rô-siim) ..làm ơn cho tôi (bán cho tôi, đưa cho tôi...)

 

Celkem to dělá ...(se-l-kem tô-dě-laa...) tổng tiền là...

 

drobný (é, á) (đ-rốb-nii, nee, naa) số lẻ, tiền lẻ, vụn vặt

 

Potřebuji to (pốt-t-ře-bui-i tô) : tôi cần cái đó.

 

Vracím vám (vờ-ra-tsím-vaam ) tôi trả lại anh...

 

Děkuji vám! (dě-kui-i vaam) cảm ơn anh(chị, ông bà...)

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz